Werken aan duurzame inzetbaarheid bij Attent Zorg en Behandeling

Attent Zorg en Behandeling levert met ongeveer 1200 medewerkers en 800 vrijwilligers diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan meer dan 1.500 – vooral oudere – cliënten. Maatwerk en zelfregie zijn belangrijke uitgangspunten voor de organisatie. Niet alleen als het gaat om de dienstverlening aan cliënten, maar ook als het gaat om de inzetbaarheid van medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers bewuster gaan kijken naar hun eigen inzetbaarheid en zelf stappen nemen om hun inzetbaarheid te vergroten?

In het onderstaande artikel uit het themarapport van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn vertellen Yvonne de Moor (P&O-adviseur) en Sylvia Knuman (arbo-adviseur) hoe het thema duurzame inzetbaarheid een plaats krijgt in de organisatie en in het denken en doen van de medewerkers.

Onderzoek met de MoDI

In 2013 is Attent Zorg en Behandeling gestart met het in kaart brengen van het werkvermogen van medewerkers. Hiervoor is vragenlijstonderzoek met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) van Bewegen Werkt ingezet. De helft van de teams heeft inmiddels gebruik kunnen maken van de MoDI, 70% van de medewerkers in deze teams heeft dit ook daadwerkelijk gedaan. En er is een Attent-brede rapportage beschikbaar die richting geeft aan de acties die nodig zijn om de inzetbaarheid van bepaalde groepen medewerkers te ondersteunen.

Stimuleren van bewustwording

Yvonne de Moor: “Naast ‘meten is weten’ is belangrijk dat we tijdens dit project ook een proces van bewustwording stimuleren bij medewerkers. We gaan naar aanleiding van de resultaten op verschillende manieren in gesprek met individuele medewerkers, teams, managers.”

Een groot voordeel van de MoDI is dat het een gemeenschappelijk gedachtenkader biedt om te kunnen communiceren over duurzame inzetbaarheid: Het zogenoemde Huis van Werkvermogen. In dit Huis van Werkvermogen worden verschillende aspecten van inzetbaarheid zoals gezondheid, competenties, motivatie en het werk (inhoud en omstandigheden) als verdiepingen in een huis in beeld gebracht. Dit beeld helpt medewerkers om hun gedachten over de eigen inzetbaarheid te ordenen en daar conclusies voor zichzelf aan te verbinden. Ook helpt het managers om vanuit dit beeld van het ‘Huis van werkvermogen’ een heel gericht gesprek met medewerkers over hun inzetbaarheid te voeren.

Cruciale factoren

Knuman en De Moor hebben voor een hele gestructureerde aanpak gekozen om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten en in te laten burgeren in de organisatie. Dit vraagt een goede voorbereiding en een wat langere adem in het begin, maar hierdoor heeft het wel een goed fundament gekregen. Zo zijn ze gestart met het creëren van draagvlak voor het thema bij het directieteam. Door de urgentie van aandacht voor duurzame inzetbaarheid te onderbouwen met feitelijke gegevens, zoals leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, in- en uitstroom, verzuimcijfers en de kosten daarvan. Ook is een calculatie gemaakt van hoeveel een project voor duurzame inzetbaarheid kost en hoe deze investering zich terugverdient. Hierdoor was het mogelijk een realistisch budget te begroten waarmee de activiteiten goed kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens het project wordt met ondersteuning van Kees der Weduwe (adviseur duurzame inzetbaarheid bij Bewegen Werkt), veel aandacht besteed aan het betrekken van medewerkers, managers en P&O-adviseurs bij het thema duurzame inzetbaarheid. Onder andere door voorlichting, terugkoppeling van (geanonimiseerde) groepsresultaten vanuit de MoDI aan teams, de mogelijkheid van aanvullende gesprekken voor medewerkers met een sterk verminderd werkvermogen, kennisoverdracht aan managers en P&O-adviseurs met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Verankeren van aandacht voor inzetbaarheid

Tot slot is na afloop van het project de aandacht voor de inzetbaarheid van medewerkers verankerd in de reguliere beleidscyclus en personeelsinstrumenten. Denk aan de reguliere jaarplannen, de functionerings- en ontwikkelgesprekken die met medewerkers gevoerd worden en opleidingsplannen.

Knuman en De Moor zijn blij te zien dat medewerkers in beweging komen. Zo horen ze bijvoorbeeld van medewerkers dat zij naar aanleiding van de meting minder uren zijn gaan werken, zodat zij langer inzetbaar kunnen blijven; sommigen zijn actief gaan nadenken over hun loopbaan en of ze nog wel op de goede plek zitten; anderen hebben stappen ondernomen richting een gezondere leefstijl (denk aan voeding, stoppen met roken). Sylvia Knuman: “Dat is precies waar het om gaat: dat mensen niet passief blijven, maar zelf in actie komen. Waar nodig met ondersteuning van Attent. Die is er dan vooral op gericht om deze zelfregie te versterken. We zijn er trots op als dat gaat lukken!”

Bron: Themarapport WZW ‘Werkvermogen medewerkers 55+ Zorg & Welzijn’

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46